Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία
Δείτε όλα τα μηνύματα
09 Μάι 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. Σ5/2019 Προκήρυξη προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων για το έτος 2019

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής ζητά τιμές για τον καθαρισμό και απομάκρυνση χόρτων οικοπέδων και άλλων τεμαχίων εντός των ορίων του με φορτηγό και ντίκερ.
(Η τιμή να είναι ανά ώρα)

Συγκεκριμένα η εργασία αφορά τον καθαρισμό οικοπέδων και τεμαχίων από χόρτα και άγρια βλάστηση και απομάκρυνσή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτώς την τιμή τους στο έντυπο προσφοράς. Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι το κιβώτιο προσφορών στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου στην οδό Κώστα Σταυρινού Σώττου 1, 2650 Πέρα Ορεινής.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα και να αναγράφεται έξω από τον φάκελο:
α. Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής.
β. Ο αριθμός και τίτλος του διαγωνισμού.
γ. Τα στοιχεία του προσφοροδότη.

Προθεσμία υποβολής των προσφορών θα είναι η 20η Μαΐου 2019, ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.
Κριτήριο ανάθεσης της προσφοράς είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής για το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Ο επιτυχόν προσφοροδότης υποχρεούται να ξεκινήσει τις εργασίες από την ημερομηνία που θα υπογραφτεί η σχετική σύμβαση.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι με συνοπτικές διαδικασίες και οι προσφοροδότες που θα υποβάλουν προσφορά θεωρείται ότι γνωρίζουν τον κάθε σχετικό νόμο και κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις διαδικασίες που αφορούν στη διενέργεια του Διαγωνισμού και την υλοποίηση της σύμβασης.


Β. ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Ο επιτυχών προσφοροδότης έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης.
2. Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης και μέχρι την οριστική παραλαβή είναι υποχρέωση αμφοτέρων.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ με επιταγές.
2. Η εξόφληση και τελική πληρωμή των εργασιών που θα εκτελεστούν με βάση την παρούσα προσφορά θα γίνει μετά την παράδοση της εργασίας και αφού αυτή ελέχθη όπως το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίσει.

Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα με την υποβολή της προσφοράς:
1. Έντυπο προσφοράς
2. Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων σε σχέση με το αντικείμενο σύμβασης
3. Επαγγελματικές άδειες οδηγών
4. Τίτλους ιδιοκτησίας μηχανημάτων. Να περιλαμβάνει ένα (1) τουλάχιστον εκσκαφέα και ένα (1) τουλάχιστον φορτηγό το οποίο να είναι καταχωρημένο στην Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων.
5. Ασφάλειες και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων/μηχανημάτων
6. Πιστοποιητικά καταλληλότητας οχημάτων/μηχανημάτων
7. Άδεια χειριστή εκσκαφέα.

Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
1. Ο καθαρισμός οικοπέδων περιλαμβάνει τον καθαρισμό και απομάκρυνση της άγριας βλάστησης από όλη την έκταση του οικοπέδου.
2. Δεν περιλαμβάνει την απομάκρυνση κλαδεμάτων και άχρηστων υλικών που τυχόν να υπήρχαν πριν τον καθαρισμό του οικοπέδου. Αυτά θα τοποθετούνται ξεχωριστά αφού τα επιβλέπει ο εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου.
3. Η σειρά καθαρισμού κατά περιοχή αποτελεί δικαίωμα του Κοινοτικού Συμβουλίου.
4. Η εργασία πρέπει να εκτελείται με πλήρη επιμέλεια, υπομονή και επιμονή μέχρι που οι χώροι να παρουσιάζουν την απαιτούμενη αισθητική εικόνα χωρίς να επηρεάζεται ή αφαιρείται χώμα ή να γίνεται αλλοίωση του εδάφους.
5. Τα υλικά θα μεταφέρονται στο χώρο που θα υποδείξει το Κοινοτικό Συμβούλιο στον προσφοροδότη
6. Το κόστος παραλαβής των υλικών θα καταβάλλεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.
7. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να γίνεται στις άκρες και πλησίον των συνόρων των οικοπέδων.
8.  Σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές σε πλακόστρωτα, πεζοδρόμια ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές σε δημόσια ιδιωτική περιουσία, ο Ανάδοχος θα επιδιορθώνει τη ζημιά εντός επτά (7) ημερών. Σε ενάντια περίπτωση το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρεί στην παλινόρθωση των ζημιών και θα αποκόπτει από την πληρωμή του εργολάβου το συνολικό κόστος της παλινόρθωσης.