Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία
Δείτε όλα τα μηνύματα
23 Μάι 2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 7/2019 για εγκατάσταση «σκιπ» στο Κοινοτικό Κοιμητήριο

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής  προκηρύσσει προσφορές για εγκατάσταση «σκιπ» στο Κοινοτικό Κοιμητήριο για μεταφορά και απόρριψη των στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένο χώρο.

Όροι προσφοράς:
1. Η προσφορά ισχύει για ένα χρόνο και θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμβολαίου. To Κοινοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης του συμβολαίου για ακόμη ένα χρόνο.

2. Να καθοριστεί τιμή ανά σκιπ και να καταγράφεται η χωρητικότητά του. Μέγιστος αριθμός σκιπ ανά χρόνο: 8 (οκτώ).

3. Ο προσφοροδότης θα ειδοποιείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο όποτε το σκιπ είναι γεμάτο.

4. Ο προσφοροδότης θα αποζημιώνεται όταν επανατοποθετήσει στο Κοινοτικό Κοιμητήριο το άδειο «σκιπ» αφού προσκομίσει την απόδειξη απόρριψης των αποβλήτων σε αδειοδοτημένο χώρο.

5. Ο προσφοροδότης θα πρέπει να είναι κάτοχος Άδειας Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων και να κατέχει τον κωδικό άδειας απομάκρυνσης στερών αποβλήτων από Κοιμητήρια. Η σχετική άδεια να επισυνάπτεται μαζί με την προσφορά.

6. Η προσφορά να είναι σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά για εγκατάσταση σκιπ στο Κοινοτικό Κοιμητήριο» και να τοποθετηθεί στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 5 το απόγευμα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ