Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία
Δείτε όλα τα μηνύματα
09 Μάι 2019

Προσφορά (6/2019) για εκσκαφέα με ντίκερ για τις εργασίες που εκτελεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα – Ορεινής.

Ζητείται προσφορά για χρήση εκσκαφέα φορτωτήρα-ντικέρ για τις διάφορες εργασίες που εκτελεί το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Στις εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες που εκτελούνται από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες όπως Επαρχιακή Διοίκηση, Τμήμα Υδάτων, Τμήμα Δημοσιών Έργων και ιδιώτες εργολάβους που εκτελούν διάφορα έργα που απαιτούν ειδικές προσφορές.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται:
Η τιμή ανά ώρα που χρεώνεται ο εκσκαφέας με ντίκερ. (Η χρέωση να αρχίζει από την έναρξη της εργασίας μέχρι την αποπεράτωσή της.)

Ο προσφοριοδότης  θα είναι υποχρεωμένος όταν του ζητηθεί από την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Συμβουλίου, να εκτελέσει την εργασία που θα του ζητηθεί - στις περιπτώσεις σπασίματος σωλήνων υδατοπρομήθειας σε διάρκεια μερικών ωρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις σε λογικό χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί όχι πέραν των 48 ωρών.

Όρος: όλες απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά, τα οποία καθορίζονται από την νομοθεσία πρέπει να επισυναφθούν μαζί με την προσφορά.

Σημείωση 1:Ο προσφοριοδότης πρέπει να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών μόνο τα οχήματα (να επισυναφτούν αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας των οχημάτων) που θα συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Κοινοτικό Συμβούλιο για έγκρισή του.

Σημείωση 2 : Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια ενός έτους. Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει να το ακυρώσει, αν δεν τηρούνται οι πιο πάνω όροι.

Οι προσφορές να είναι σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορές για  εκσκαφέα με ντίκερ για το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής». Να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2019, στις 12.30μ.μ.